ممبر واقعی گروه نیاز به ممبر فیک و واقعی گروه با توجه به اینکه گروههای تلگرامی روز به روز بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و هر کسی در چندین گروه تلگرامی عضویت دارد روز به روز بیشتر حس می شود با توجه به اینکه شناخت و تبادل اطلاعات در گروه بهتر صورت می پذیرد بر […]

مشاهده جزئيات